Kota Kinabalu - Hua.mx
Wrightia antidysenterica

Wrightia antidysenterica

Wrightia antidysenterica 锡兰水梅
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-214887

WrightiaApocynaceae